2015 - Brev til sommerhusgrundejerforeninger D15-98596 4.0 11.0

SE SOM PDF: 2015 - Brev til sommerhusgrundejerforeningerD15-98596 4.0 11.0 (68 kb)

Kære grundejerforening

Vi skriver til jer, for at orientere jer om hvilke tiltag, DIN Forsyning forventer at gennemføre på renovations- og spildevandsområdet i løbet af 2015.

Generelt

2. marts 2015 fusionerede serviceselskaberne i hhv. Varde og Esbjerg Forsyning og blev til det, I nu kender som DIN Forsyning. Som kunde hos os, forventer vi ikke, at det er noget I vil mærke til i dagligdagen, da den normale drift bevares på bedste vis.

Vores nye hoved nr. er 7474 7474. Relevante mailadresser finder du på vores hjemmeside www.dinforsyning.dk. Til jeres orientering bliver opkald til Varde Forsynings gamle hoved nr. automatisk stillet videre til kundecentret i DIN Forsyning.

Affaldsområdet

Renovering af Oksbøl genbrugsplads

Vi har i 2014 renoveret genbrugspladsen i Oksbøl. Som led i renoveringen er genbrugspladsen blevet udvidet med omkring 3200 kvadratmeter – til nu omkring 9.500 kvadratmeter. De fleste containere er blevet sænket til terrænniveau, så kunderne ikke længere skal løfte affaldet. Der er desuden sket en delvis adskillelse af trafikken, så de fleste af- og pålæsninger af containere separeres fra den øvrige trafik på pladsen. Der er desuden etableret moderne modtage- og opbevaringsrum til farligt affald. Herudover er der også etableret et kundetoilet samt omklædnings- og toiletfaciliteter for medarbejderne. I de otte måneder, hvor genbrugspladsen har været under renovering, har der kun været positive toner fra kunderne. Dette har betydet meget for vore medarbejdere, så en stor tak for det.

Opstribning og slidlag på asfalten må pga. af vejrforholdene vente til det bliver varmere i vejret.

Miljøstationer i sommerlandet

Vi havde i 2014 planlagt etablering af flere miljøstationer i sommerhusområderne. Vi må erkende, at udbygningen af alle planlagte miljøstationer for 2014 ikke er blevet gennemført som ønsket, bl.a. fordi det har været meget vanskeligt at finde egnede steder.

Der blev i 2014 (+januar 2015) etableret to miljøstationer i Blåvand, en miljøstation i Ho, en miljøstation ved Henne strand og en miljøstation ved Henne by/Henne Strand (Porsmosevej). Vi forventer i 2015 at skulle etablere minimum en miljøstation mere i Blåvand.

I dag har alle større sommerhusområder i Varde Kommune minimum en miljøstation, hvor sommerhusejere og turister kan aflevere deres affald til genanvendelse. Det har samtidig vist sig, at det giver en bedre affaldshåndtering og renere områder, når der er mulighed for at komme af med dagrenovation som supplement til de faste løsninger.

Udvidelse af grenpladsen på genbrugspladsen i Nr. Nebel

Genbrugspladsen i Nr. Nebel har kun en begrænset plads til gren- og haveaffald og denne udvides i løbet af 2015 med ca. 2000 m2, således kunderne får bedre plads til at aflevere deres grenaffald.

Genbrugspladsen vil have åben i hele byggeperioden, og vi vil gøre vores bedste for at mindske generne fra arbejdet under udvidelsen.

Udskiftning af sækkestativer

Vi arbejder fortsat på at udskifte alle 80 liters sækkestativer i Varde kommunes sommerhusområder til plastikbeholdere. I løbet af uge 20 til uge 26 skiftes de sidste sækkestativer, og herefter vil alle sækkestativer i sommerhusområder være udskiftet.

Sommerhusejere og sommerhusgrundejerforeninger orienteres via brev/mail, når udskiftningen finder sted i deres område. Selve udskiftningen er uden beregning for sommerhusejeren, dog en ændret årlig tømningspris.

Når sækkestativet skiftes, skal sommerhusejerne være opmærksomme på adgangsforholdene for skraldemændene. På DIN Forsynings hjemmeside findes en vejledning, der beskriver, hvordan forholdene til og omkring affaldsbeholderne skal være, så renovatøren uhindret kan afhente affaldet uden at pådrage sig slidskader.

To forsøg med grenaffald

Forsøg 1: Vi har i samarbejde med Varde Kommune og grundejerforeninger (Blåvand, Houstrup og Hejbøl) i fællesskab besluttet at etablere en forsøgsordning med afhentning af grene ved det enkelte sommerhus.

Vi har udvalgt 3 forsøgsområder, der til sammen dækker ca. 600 sommerhuse. Forsøgsordningen foregår i hovedtræk ved, at sommerhusejerne lægger grenaffald ud til vejen ved deres sommerhus, hvorefter DIN Forsyning afhenter det.

Forsøg 2: Som i 2014 vil der ligeledes, som forsøg, blive etableret midlertidige grenpladser i Henne og Blåvand, hvor sommerhusejerne i tre uger kan aflevere grenaffald. Vi kontakter de relevante grundejerforeninger omkring muligheden, som efterfølgende selv står for informationen til sommerhusejerne.

Når forsøgene er afsluttet skal alle forsøg evalueres med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag, om der skal tilbydes en fremtidig ordning, og hvilken ordning der eventuelt skal tilbydes.

Forsøg med behovstømning

Vi vil gerne i samarbejde med en grundejerforening/sommerhusområde lave et forsøg med behovstømning. Behovstømning betyder, at man kun får tømt sin affaldsbeholder ved sommerhuset, når det benyttes.

Sommerhusejere (og evt. udlejningsbureauer) skal kunne booke tømninger elektronisk alt efter, hvornår sommerhuset eksempelvis er udlejet. Det skal fortsat være muligt, at vælge et fast tømningsinterval, som kendt i dag. Behovstømning kan bl.a. give den fordel at skraldemændene kun tømmer, der hvor behovet er. Ligeledes vil sommerhusejerne kun skulle betale for det antal tømninger, de booker.

Såfremt I som grundejerforening kunne være interesseret i at deltage i forsøget, er I velkommen til at kontakte Jens Stræde Bondesen på jsb@dinforsyning.dk.

Tilskud til forsøg med øget genanvendelse i sommerhusområder

Vi har i samarbejde med Varde Kommune ansøgt Miljøstyrelsens pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi. Puljen støtter kommunalt forankrede projekter, der gennem ny viden og/eller erfaringer understøtter ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.

Med ansøgningstitlen Turisters genanvendelse af affald i sommerhusområder, har vi ansøgt om kr. 508.301 til et projekt, der skal belyse, hvilken indsamlingsmetode og/eller information, der giver den største forøgelse af genbrug i sommerhusområder.

Ved ansøgningsfristens udløb den 28. november 2014, var der efter vores oplysninger indkommet ca. 50 ansøgninger. Miljøstyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på kr. 508.301 til DIN Forsynings og Varde Kommunes projekt omkring øget ressourceudnyttelse fra sommerhusområder

Begrundelse for ansøgningen er blandt andet, at der i Varde Kommune er omkring 8.200 fritidshuse, og mange af disse er midlertidige hjem for titusindvis af turister hvert år. Disse turister producerer hvert år mange tons affald. Varde Kommune har omkring 3,1 millioner registrerede overnatninger pr. år, hvilket svarer til ca. ¼ af alle overnatninger i Region Syddanmark. Turisterne kommer fra mange forskellige lande med forskellige affaldskulturer og sorteringsregler, og affald fylder desuden uendelig lidt i deres ferieovervejelser (om end ” en ren natur” er en af grundene til, de kommer til Danmark[1]).

Når man er på ferie, tyder meget på, at man sænker den miljøbeviste facade og undlader at sortere sit affald. Det er væsentligt for den øgede genanvendelse i Danmark, at også turister i større omfang sorterer deres affald – også for at nå ressourcestrategiens mål om 50 procent genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

Der skal udarbejdes en sammenfatning af projektets resultater. Dette vil give et overblik over hvilke indsamlingsmetoder og information, der virker bedst i sommerhusområder. Denne information kan benyttes af andre sommerhuskommuner.

Spildevandsområdet

Tømningsordning for bundfældningstanke

Vores tømningsentreprenør, Benno Gosvig, Entreprenør og Maskinstation, havde nogle startvanskeligheder, da de overtog tømningerne i 2013. Det betød at nogle bundfældningstanke blev tømt senere end normalt i 2013. På nuværende tidspunkt er de 3-4 uger foran planen fra 2014, hvilket betyder, at enkelte rutter i Blåvand rykkes frem til juni mdr. I juli og august vil der kun forekomme ekstraordinære tømninger i juli og august.

Tømningerne bliver igen i år varslet med SMS, hvor det er muligt. Hvor det ikke er muligt at ”ramme” med SMS, vil der som hidtil blive varslet med brev.

Ekstraordinære tømninger kan fortsat bestilles hos Benno Gosvig eller hos andre slamsugerfirmaer (maskinstationer e.l.)

Kontaktoplysninger til tømningsentreprenøren:

Benno Gosvig Entreprenør og Maskinstation

Borrisvej 27

6900 Skjern

Tlf.: 9739 6155

Mail: benno@bennogosvig.dk


Entreprenøren har konstateret, at mange dæksler på bundfældningstanke vejer mere end 50 kg, hvilket er i strid med arbejdsmiljøreglerne og regulativet for tømningsordningen i Varde Kommune. Da alle dæksler endnu ikke er udskiftet, sender DIN Forsyning breve ud til de pågældende grundejere, for at gøre opmærksom på problemet. Såfremt dækslet ikke udskiftes vil grundejeren blive opkrævet for en forgæves tømning.

Yderligere skal vi gøre den enkelte grundejer opmærksom på at beskærer de træer/ beplantning der kan være til gene i forbindelse med adgangsvejen op til tankens dæksel. Der skal være en fribredde på 4 m samt en frihøjde på 4,5 m, for at vognen kan komme frem til tanken.

For at tømme tanken er det vigtigt at dækslet er fritlagt og synligt. Det er vigtigt da mange er dækket af grene og tilgroet med græs.
Jegum Ferieland.

Der er fortsat store udfordringer med regn- og grundvand i området Jegum Ferieland. DIN Forsyning modtager stadig store mængder uvedkommende (regn)vand i spildevandskloakken. Der skal derfor endnu engang gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at slutte dræn- eller regnvand på kloaknettet.

DIN Forsyning er i dialog med Varde Kommune om problemet, og vi forventer, at der vil blive udstedt påbud til de sommerhusejere, som ulovligt leder regn eller drænvand til kloakken.

Vakuumsystemet i Houstrup og Guldvang området.

DIN Forsyning afsyre vakuumledningerne en gang årligt i vinterperioden, og der er derudover lavet en række udskiftninger og optimeringer af systemet. Det har resulteret i, at systemet kører væsentligt bedre end tidligere, og at der er langt færre vagtudkald. De hyppigste fejl findes i dag i de private installationer. Defekte membraner i toiletterne er den største ”synder”.

http://vardeforsyning.dk/Spildevand/Specielt-for-sommerhuse/Vakuumsystemet-i-Loenne/Driftstatus-for-vakuumsystemet.aspx


På siden vises et kort over området. Ved manglende vakuum bliver vakuumstrengen rød.

Vi ser frem til en fortsat god dialog med grundejerforeningerne om en positiv udvikling af vores ordninger i sommerlandet. Vi er glade for samarbejdet med grundejerforeningerne, og tror vi med fælles hjælp kan gøre det til endnu bedre områder for sommerhusejere og turister.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til denne mail, er I velkommen til at kontakte os.

[1] Visit Denmark

Beboermarked i Jegum
19-06-2019
.
Læs hele nyheden
Sakt Hans i Jegum
03-05-2019
.
Læs hele nyheden
Generalforsamling
12-04-2019
Læs hele nyheden
Fosfor fundet på stranden
10-04-2019
.
Læs hele nyheden
Påskebål / Osterfeuer i Jegum Ferieland
27-03-2019
.
Læs hele nyheden
Romsmagning i Cafeén
08-02-2019
..
Læs hele nyheden
Så er Cafén åben (artikel fra JV.DK)
02-02-2019
Læs hele nyheden
Cafen åbner med ny forpagter ca. 1 Februar.
08-01-2019
.
Læs hele nyheden
Høring - Lovliggørelse af drænprojekter i Jegum Ferieland
30-11-2018
.
Læs hele nyheden
Gratis Lasergame i uge 42
04-10-2018
.
Læs hele nyheden
Vores lille sø
10-09-2018
.
Læs hele nyheden
Forpagter søges (Er fundet)
28-08-2018
.
Læs hele nyheden
Segway kørsel i Jegum
07-07-2018
,
Læs hele nyheden
Bumperballs i Jegum
07-07-2018
Læs hele nyheden
Aflyst !!!!!! SKT. HANS I JEGUM FERIELAND 2018
25-05-2018
Læs hele nyheden
Sommermarked I Jegum Ferieland
17-04-2018
.
Læs hele nyheden
Grenafhentning
15-03-2018
Sidste frist for tilmelding den 31/3 !!!
Læs hele nyheden
Påskebål / Osterfeuer i Jegum D. 1 April 2018
12-03-2018
Læs hele nyheden
Fastelavnsfest i Jegum Ferieland Søndag d. 11-02-2018
05-02-2018
.
Læs hele nyheden
Skader på vejrabatter.
06-11-2017
Læs hele nyheden
Trylleshow i Jegum Tirsdag d. 17-10 kl. 15.00
10-10-2017
Læs hele nyheden
Rovfugleshow i Jegum d. 27 Juli kl. 19.45
10-07-2017
Læs hele nyheden
Cirkus i Jegum under åben himmel d. 20 Juli
10-07-2017
Læs hele nyheden
Cirkus i Jegum d.13 Juli
10-07-2017
Læs hele nyheden
Beboer Marked Onsdage fra uge 27 til uge 31
29-05-2017
Læs hele nyheden
Skt. Hans I Jegum Ferieland 2017
01-04-2017
Læs hele nyheden
Forretningsorden og retningslinjer for bestyrelsen
09-03-2017
Læs hele nyheden
Mester Jakel og Tryllefløjten i uge 7
09-02-2017
.
Læs hele nyheden
Ildshow i Jegum i uge 42
09-10-2016
Læs hele nyheden
Afhentning af grene til flis
09-10-2016
Læs hele nyheden
Kom til fantastisk rowfugleshow i Jegum ferielang i uge 30
19-07-2016
Læs hele nyheden
CIRKUS UNDER ÅBEN HIMMEL I UGE 29, GRATIS ENTRE
19-07-2016
Læs hele nyheden
Cirkus i Jegum ferieland i uge 28, gratis entre
30-06-2016
Læs hele nyheden
​Dukke teater i Jegum Ferieland i aktivitetsrummet ved Centeret Torsdag d. 18.2. kl. 14.00
10-02-2016
.
Læs hele nyheden
Ekstraordinær generalforsamling.
23-12-2015
Læs hele nyheden
2015 - Brev til sommerhusgrundejerforeninger D15-98596 4.0 11.0
23-12-2015
Læs hele nyheden
Grene indsamling
23-12-2015
Læs hele nyheden
Fiber bredbånd i Jegum, Ring på 70115080 og hør mere
23-12-2015
Læs hele nyheden
Farlige træer
23-12-2015
Læs hele nyheden
Vejlukning mellem Solbærvangen og søvigmarkvej
23-12-2015
Læs hele nyheden
Hold øje med skade dyr
23-12-2015
Læs hele nyheden
Pleje af områderne i Jegum ferieland
23-12-2015
Læs hele nyheden
Indsamling at træbunkerne
23-12-2015
Læs hele nyheden
Skovmaskinen kører en sidste gang
23-12-2015
Læs hele nyheden
Grundejere skal selv stå for bortskaffelse af grenaffald
23-12-2015
Læs hele nyheden
Skovmaskinen kommer måske igen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Oprydning efter stormen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Stormen Bodil
23-12-2015
Læs hele nyheden
Biletter til vestbanen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Henstilling fra kommunen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Trafiksikkerhed i jegum ferieland
23-12-2015
Læs hele nyheden
Fastelavn 2013
23-12-2015
Læs hele nyheden
Ny Miljøstation er på plads
23-12-2015
Læs hele nyheden
Jegum Ferieland på facebook
23-12-2015
Læs hele nyheden
Feriecenter i Jegum er tættere på virkelighed
23-12-2015
Læs hele nyheden
Sporenes dag
23-12-2015
Læs hele nyheden
Træfældning
23-12-2015
Læs hele nyheden
Den nye asfalt
23-12-2015
Læs hele nyheden
Information om grenaffald er blevet aktuelt igen efter stormen
23-12-2015
Læs hele nyheden
Referat - møde ang. grenhenteordning den 22. september 2015 3.0
29-09-2015
Grenhenteordning i Jegum
Læs hele nyheden
Ombygningen
01-10-2013
.
Læs hele nyheden

​Jegum Ferieland

CVR: 92386856

Ring til os​

+45 2217 5384  - Café og Center

​Skriv en besked

post@jegumferieland.dk