Forretningsorden og retningslinjer for bestyrelsen.

 • Når man lader sig vælge til bestyrelsen, siger man samtidig ja til at yde en indsats på lige fod med de øvrige medlemmer. Nyvalgte medlemmer skal specielt gøres opmærksomme herpå på generalforsamlingen. Dette for at undgå at få et medlem ind på et forkert grundlag. Bestyrelsen bestræber sig på at udpege potentielle medlemmer løbende til kommende generalforsamlinger.
 • Foreningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, der sikrer bestyrelsens medlemmer mod krav der måtte blive en konsekvens af bestyrelsens beslutninger og virke.
 • Der er ikke tegnet forsikring der dækker bestyrelsens medlemmer eller evt. hjælpere under disses udførelse af opgaver for foreningen. Det er den enkeltes egen fritidsulykkesforsikring der skal dække hvis man måtte komme til skade under udførelsen af opgaverne.

 • Formanden har det overordnede ansvar for afholdelse af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningen. Dvs. alle handlinger og beslutninger skal tages med udgangspunkt i medlemmernes bedste. Medlemmernes interesser går til enhver tid frem for egne personlige interesser. Er der sammenfald af interesser, er det naturligvis fint.

 • På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, skal medlemmerne tilkendegive hvad de ønsker og forventer sig af arbejdet i foreningen. De bør også fremlægge deres stærke og svage sider, så konstitueringen bliver bedst mulig.

 • Når en arbejdsopgave eller et område er klart defineret af bestyrelsen, accepterer de øvrige bestyrelsesmedlemmer dennes ret til at tage beslutninger på hele bestyrelsens vegne. Personen der tager beslutningen er naturligvis ansvarlig herfor. Ad hoc udvalg nedsættes efter behov, evt. med inddragelse af medlemmer udenfor bestyrelsen.

 • Hvad der aftales på bestyrelsesmøder er udtryk for den samlede bestyrelses mening og holdning. Evt. uenighed holdes inde i bestyrelsen for ikke at skabe grobund for utryghed og sladder blandt vore medlemmer. Evt. uenighed i beslutninger føres til referat, hvis dette ønskes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 4 bestyrelsesmedlemmer. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • Som bestyrelsesmedlem forpligter man sig til IKKE at lave aftaler med hinanden uden om hele bestyrelsen, eller den gruppe man arbejder i. Man er loyal overfor de fælles beslutninger der træffes. Af hensyn til evt. personfølsomme oplysninger, udvises der en naturlig tavshedspligt overfor oplysninger af disse fra bestyrelsesmøderne.
 • Forslag til mødedatoer udmeldes ved første bestyrelsesmøde for det kommende år. Man har mødepligt til alle møder, hvor man indkaldes. Der skal således være særligt gode grunde til at melde afbud. Sker det alligevel, skal det gøres i god tid. Den som melder afbud skal acceptere de beslutninger der træffes på mødet. Afbud meldes til sekretæren senest 7 dage inden mødet. Kun formanden kan flytte mødedatoer som varsles i god tid inden mødeindkaldelse, eller udpege anden mødeleder.

 • Punkter som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal være sekretæren i hænde senest 7 dage inden mødet. Indkaldelsen udsendes senest 5 dage inden mødet. Er der punkter som kommer frem senere eller på selve mødet, lægges de af hensyn til overholdelsen af tidsplanen sidst på mødet og tages hvis der er tid til det.

 • Referat udsendes af sekretæren senest 5 dage efter mødet. Et referat skal af hensyn til bestyrelsen og efterfølgere indeholde historik. Dvs. at det skal være så fyldestgørende at man kan læse sammenhængen mellem det enkelte punkt og den trufne beslutning.

 • Af hensyn til mængden af mailkorrespondance, er det meget vigtigt at selektere, hvem der modtager hvad. Eks. punkter man ønsker med på møder m.m. sendes til sekretæren og att. formanden. De vil så fremgå at mødeindkaldelsen som alle modtager.

 • Faste minimumspunkter på dagsorden:
  • Godkendelse af referat fra sidste møde
  • Økonomi
  • Centerområde
  • Grønne områder
  • Veje
  • Aktiviteter
  • Evt.​
 • For at fremme det sociale i bestyrelsen, afholdes der hvert år en julefrokost. Julefrokosten betales af foreningen og indkaldelsen hertil sker af formanden.
 • Nødvendig kørsel for udførelse af opgaver for bestyrelsen, herunder deltagelkse i bestyrelsesmøder, honoreres med godtgørelse efter statens til enhver tid gældende satser.

​Jegum Ferieland

CVR: 92386856

​Skriv en besked

post@jegumferieland.dk